MỘT SỐ CỤM TỪ HAY DÙNG ĐỂ PARAPHRASE TRONG READING, WRITING VÀ SPEAKING (phần…

MỘT SỐ CỤM TỪ HAY DÙNG ĐỂ PARAPHRASE TRONG READING, WRITING VÀ SPEAKING (phần 1)

Chú ý: Không phải là các từ này đều thay thế cho nhau được lúc viết, nên khi dùng thì bạn hãy check nghĩa cẩn thận nhé 😃

#ieltsvanthang #vocabulary #writing

Leave a Reply