HỌC X-QUANG NGỰC

Học X-Quang ngực, Triệu chứng của suy tim

Cơ bản (Giải phẫu X-Quang ngực)

Giới thiệu

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Kết luận


Nâng cao (Những bất thường trên X-Quang ngực)

Giới thiệu

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8