Giáo trình Sức khoẻ môi trường – Bộ Y tế

Giáo trình Sức khoẻ môi trường được Vụ Khoa học và đào tạo – Bộ Y tế biên soạn, nhà xuất bản Y học xuất bản năm 2006 để đào tạo cử nhân y tế công cộng.

"Giáo

Mục lục

PHẦN 1. Dành cho cử nhân y tế công cộng năm thứ 2

Bài 1. Nhập môn Sức khoẻ môi trường

Bài 2. Quản lý nguy cơ từ môi trường

Bài 3. Cơ sở sinh thái học của sức khoẻ và bệnh tật

Bài 4. Ô nhiễm không khí

Bài 5. Quản lý chất thải rắn và chất thải y tế

Bài 6. Nước và vệ sinh nước


PHẦN 2. Dành cho cả nhân y tế công cộng năm thứ 3

Bài 7. An toàn môi trường

Bài 8. Kiểm soát véc-tơ truyền bệnh

Bài 9. Phát triển bền vững

Bài 10. Quản lý sức khoẻ môi trường

Các bạn xem sách online ngay tại Cactus's Blog hoặc tải về tại Đây.


 

Leave a Reply